جزئیات خبر

گزارش خبرگزاری شبکه شما از داروسازی پارس حیان

گزارش خبرگزاری شبکه تلویزیونی "شما" از داروسازی پارس حیان.

 

در این گزارش که با هدف معرفی شرکت های برتر صنعتی  در سال رونق تولید از سوی شبکه "شما" برنامه ریزی شده است، فعالیت های مرتبط با کیفیت و نوآوری، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی  شرکت پارس حیان پوشش داده شد..

Parshayan
Parshayan

Parshayan
Parshayan