جزئیات خبر

اعطای گواهی نامه دفتر منطقه ای نهاد ادراک جهانی

 

سازمان ها به عنوان پدیده های قدرتمندی که مبتنی بر نیازهای اجتماعی بنا نهاده می شوند، با تصمیمات و اقدامات خود می توانند تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر خوراک، پوشاک، مسکن، کار، نحوه زندگی، حکومت، آموزش، بهداشت و تفریحات جامعه بگذارند. لذا آن ها در قبال تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود باید مسئولیت پذیر بوده و ملاحظات اخلاقی را رعایت کنند. شرکت پارس حیان نیز در راستای اجرای فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اقدامات استراتژیکی را برنامه ریزی و اجرا نموده و توانسته تاییدیه نهاد ادراک جهانی را نیز دریافت نماید.