درباره ما

ارزش های ما

پارس حیان بر ارزش هایی محکم بنیاد شده است که آن ها را با نیروهای انسانی خود به اشتراک گذاشته است.

Production Line

ما با هم کار میکنیم و با هم فکر میکنیم.

جمع گرایی جمع گرایی

شکوفایی پتانسیل های کلی کارمندان و القاء کردن هر کدام به هر یک از مشتریان.

فردگرایی فردگرایی

رفتار با عزت و احترام با خودمان و مشتری هایمان.

احترام احترام

تخصیص دانش و تلاشمان برای تولید محصولات با کیفیت بالا با تمرکز به نیازهای مصرف کنندگانمان.

کیفیت کیفیت

صداقت و شفافیت

صادق بودن با خودمان و مصرف کنندگانمان

نوآوری

ارزش نهادن و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، حمایت ذهن های خلاق و نوآور و توسعه و استحکام روابط با دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی

مسئولیت پذیری و پاسخ گویی

برای مشتری هایمان، کارمندانمان، سهامداران و
محیط زیست