گواهینامه ها

سال اخذ

گواهینامه

1396

Global Undrestanding

گواهی نامه نهاد ادراک جهانی

1395

GMP

تقدیر نامه تولید با کیفیت و خوب

1387

ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

1386

ISO 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS)

1383

ISO 14001

سیستم مدیریت زیست محیطی

1384

ISO 17025

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

1393

ISO 10002

رسیدگی به شکایات مشتریان

1391

ISO 10004

پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

1386

ISO 10001

استاندارد شناسه رفتاری ارتباط با مشتری

1392

ISO 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

1378

ISO 10015

سیستم مدیریت کیفیت آموزش