شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

مجله دانا پارس حیان

درگذشته، مدل رابطه یک کارمند با مدیر ارشد خود یکی از تاثیر گذارترین فاکتورهایی بود که در لذت بخش بودن کار برای کارمند نقش داشت. به مرور زمان این روند با تغییراتی مواجه شده است. در سالهای اخیر رابطه ای که با همکاران برقرار میشود در رضایتمندی از کار نقش تاثیرگذارتری را یافته است. بخشی از این رویکرد بخاطر نیروی کار جوان و تحصیل کرده ای است که وارد بازار کارشده اند. جنبه دیگر این است که در بسیاری از تنظیمات سازمانی، تعداد زیادی از همکاری های بین واحدی وجود دارد که بیش از یک رابطه تعریف شده را تشکیل می دهد. در ادامه با برخی از روشهایی که به ایجاد رابطه مثبت با همکاران و مدیر در محیط کار منجر می شود آشنا خواهیم شد:

قدردان باشید:
کمتـر پیـش مـی آیـد کـه کارمنـدان از مدیـران و سرپرسـتان خود قدردانی کنند. آنها اغلب با شکایت ها و مشکلات مختلف مواجه می شـوندکه انتظار می رود به آنها رسـیدگی کنند. گاهی اوقات از آنها تشـکر کنید و دلیل این تشـکر خـود را عنوان نمائید.

مراقب باشید:
یکـی از رایج ترین شـکایاتی که بـه ویژه در برخورد افراد در سـنین مختلف به گـوش مـی رسـد، احسـاس بـی احترامی اسـت. اکثر ما انسـان ها نمـی دانیم کـه چـه چیزهایی باعث حس بی احترامی می شـود، اما کاملا آن را احسـاس مـی کنیـم. به روش محترمانـه ای درباره ی فعالیت های مدیـر خود حرف بزنید تا چنین احساسـی در او شـکل نگیرد.

شفاف باشید:
اگـر مـی خواهیـد در مورد موضوع نگران کننـده ای حرف بزنید، بایـد آن را به صـورت شـفاف بیـان کنیـد و از ابهام و کلی گویـی پرهیز نمائید. ایـن رویکرد باعـث می شـود که مدیر شـما بـا آن موضوع رسـیدگی کند.

مسئولیت پذیر باشید:
کار خود را بخوبی انجام دهید ونشـان دهید که برای هر کاری آماده هسـتید. زمانـی کـه کار بـا کیفیتـی را ارئه مـی دهید باعث می شـود که سرپرسـت یا مدیر شـما نیز وجهه ی خوبی را بدسـت آورد. یادمـان باشـد هـدف از برقـراری ارتبـاط مثبـت بـا رئیـس یـا مدیـر ، ایجـاد رابطه ی سـالم ، مثبت و با احترام متقابلی اسـت تا بخوبی کنار هم کار کنیم و در شـرایط سخت از هم پشتیبانی و حمایت نمائیم.

سعید خوشیار

دکتر پگاه نعمتیان بیش از 7سال است که در شرکت داروسازی پارس حیان مشغول به کاربوده و در حال حاضر به عنوان مدیر دپارتمانمارکتینگ هولدینگ تکامل، همراه با تیمی ازمتخصصان این عرصه، وظیفه طراحی، هدایتو اجرای استراتژیهای بازاریابی سازمان را برعهده گرفته است.در این شماره از نشریه دانا مصاحبهای با خانمدکتر نعمتیان داشتهایم و به طرح پرسشهاییپرداختهایم تا با واحد مارکتینگ و شرحفعالیتهای آن بیشتر آشنا شویم

مشاهده آنلاین مجله

آخرین رویدادها

با ما در تماس باشید...